Chính tả -ly

1. Thành lập trạng từ

Chúng ta thường thay đổi tính từ thành trạng từ bằng cách thêm -ly.
Ví dụ:
late -> lately 
real -> really (KHÔNG DÙNG realy)
hopeful -> hopefully
complete -> completely (KHÔNG DÙNG: completly)

Ngoại lệ:
true -> truly
whole -> wholly
due -> duly
full -> fully

2. -y và -i-

-y luôn đổi thành -i-.
Ví dụ:
happy -> happily
dry -> drily hoặc dryly
easy -easily
gay -> gaily

Ngoại lệ:
shy -> shyly
sly -> slyly
coy -> coyly

3. Tính từ tận cùng bằng phụ âm + le

-le đổi thành -ly sau một phụ âm.
Ví dụ:
idle -> idly
noble -> nobly
able - ably

4. Tính từ tận cùng bằng -ic

Nếu tính từ có tận cùng bằng -ic, thì trạng từ có tận cùng là -ically (đọc là /ikli/)
Ví dụ:
tragic -> tragically
phonetic -> phonetically

Ngoại lệ:
public -> publicly

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×