Câu chẻ với chủ ngữ giả It

1. Chủ ngữ giả It
- Chúng ta dùng chủ ngữ giả it trong câu chẻ dạng này. Những từ được nhấn mạnh thường được nối với mệnh đề quan hệ bằng từ that.
Ví dụ:
My secretary sent the bill to Mr Harding yesterday. (Thư ký của tôi đã gửi hóa đơn cho ông Harding vào ngày hôm qua.)
It was my secretary that sent the bill to Mr Harding yesterday. (Chính thư ký của tôi đã gửi hóa đơn cho ông Harding ngày hôm qua.) => nhấn mạnh người gửi hóa đơn là "thư ký của tôi" chứ không phải bất kỳ ai khác.
It was the bill that my secretary sent to Mr Harding yesterday. (Hóa đơn chính là thứ mà thư ký của tôi đã gửi cho ông Harding ngày hôm qua.) => Nhấn mạnh thứ được gửi đi là hóa đơn chứ không phải thứ gì khác.
It was Mr Harding that my secretary sent the bill to yesterday. (Ông Harding chính là người mà thư ký của tôi đã gửi hóa đơn cho ngày hôm qua.) => Nhấn mạnh người được gửi hóa đơn cho là ông Harding chứ không phải ai khác.
It was yesterday that my secretary sent the bill to Mr Harding. (Hôm qua chính là ngày mà thư ký của tôi đã gửi hóa đơn cho ông Harding.) => nhấn mạnh thời gian gửi là hôm qua chứ không phải ngày nào khác.

- Cũng có thể dùng dạng phủ định.
Ví dụ:
It wasn't my husband that sent the bill to Mr Harding yesterday. (Chồng tôi không phải là người đã gửi hóa đơn cho ông Harding ngày hôm qua.)

- Có thể dùng who thay cho that khi nhấn mạnh vào chủ ngữ chỉ người.
Ví dụ:
It was my secretary who sent the bill to Mr Harding yesterday. (Chính thư ký của tôi đã gửi hóa đơn cho ông Harding ngày hôm qua.)

- Khi chủ ngữ là danh từ số nhiều thì động từ sau that/who cũng chia số nhiều.
Ví dụ:
It was the students that were angry. (Chính học sinh là những người đã nổi giận.)
KHÔNG DÙNG: It was the students that was angry.

- Cấu trúc này không được dùng để nhấn mạnh động từ.
Ví dụ KHÔNG DÙNG: It was sent that my scretary the bill to Mr Harding yesterday.

2. Khi chủ ngữ được nhấn mạnh là đại từ
Khi chủ ngữ được nhấn mạnh là 1 đại từ, thì có 2 cách diễn đạt.
Ví dụ:
It is I who am responsible. (Chính tôi là người chịu trách nhiệm.) => Cách nói trang trọng.
It's me that/who is responsible. (Chính tôi là người chịu trách nhiệm.) => Cách nói thân mật.

It is you who are in the wrong. (Chính cậu mới là người sai.) => Cách nói trang trọng.
It is you that's in the wrong. (Chính cậu mới là người sai.) => Cách nói thân mật.

Để tránh sử dụng câu quá trang trọng hoặc quá thân mật thì ta có thể dùng dạng sau:
I'm the person/ the one who's responsible. (Tôi là người chịu trách nhiệm.)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×