Câu hỏi mẫu trong đề thi TOEIC (Sample Questions)

Với 200 câu hỏi, đề thi TOEIC có thể đánh giá trình độ tiếng Anh ở mọi cấp độ. Những câu hỏi mẫu sau đây sẽ cho thấy đầy đủ độ khó trong đề thi TOEIC thật.
Hướng dẫn chung
Phần hướng dẫn chung dưới đây được lấy trực tiếp từ đề thi. Tiếp theo là hướng dẫn cho từng phần cùng với các câu hỏi mẫu.
Bài thi này được thiết kế để đánh giá năng lực tiếng Anh của thí sinh và được chia thành 2 phần: Nghe hiểu và Đọc hiểu.
Bạn phải tô đáp án vào phiếu trả lời riêng. Với mỗi câu hỏi, bạn phải chọn đáp án đúng trong số các lựa chọn. Sau đó, tìm số câu hỏi tương ứng trên phiếu trả lời và tô kín ô đáp án bạn chọn. Nếu bạn thay đổi đáp án thì hãy tẩy sạch đáp án cũ rồi tô lại đáp án mới.

  • Phần I: Nghe hiểu

Trong phần thi Nghe hiểu, bạn sẽ phải thể hiện khả năng nghe hiểu ngôn ngữ nói tiếng Anh của mình. Thời gian thi là 45 phút. Có 4 phần thi và hướng dẫn cho từng phần. Bạn sẽ phải tô đáp án vào phiếu trả lời, không được tô vào đề thi.

1. Phần 1: Hình ảnh

Hướng dẫn: Với mỗi câu hỏi trong phần này, bạn sẽ được nghe 4 câu miêu tả về 1 bức tranh trong đề thi. Khi nghe các câu miêu tả, bạn phải chọn 1 câu miêu tả đúng nhất những gì bạn nhìn thấy trong tranh. Sau đó tìm và tô vào câu tương ứng trên phiếu trả lời. Các câu miêu tả sẽ không có trong đề thi và bạn chỉ được nghe 1 lần.
Hãy xem ví dụ dưới đây.
Ví dụ
Bạn sẽ thấy: 


Bạn sẽ nghe: Bây giờ hãy nghe 4 câu miêu tả sau.
(A) They're moving some furniture.
(B) They're entering a meeting room.
(C) They're sitting at a table.
(D) They're cleaning the carpet.
Phương án (C), "They're sitting at a table," miêu tả bức tranh chính xác nhất, vì vậy bạn cần chọn đáp án (C) và tô vào phiếu trả lời.

Một số câu hỏi mẫu
Câu 1
Bạn sẽ xem:
1. 
Bạn sẽ nghe: 1. Hãy nhìn vào bức tranh số 1 trong đề thi.
(A) He's shoveling some soil.
(B) He's moving a wheelbarrow.
(C) He's cutting some grass.
(D) He's planting a tree.

Câu 2
Bạn sẽ xem:
2. 
Bạn sẽ nghe: 2. Hãy nhìn vào bức tranh số 2 trong đề thi.
(A) A woman is putting on a pair of shoes.
(B) A woman is dusting a television screen.
(C) A woman is watching television.
(D) A woman is plugging a power cord into an outlet.

2. Phần 2: Hỏi và trả lời

Hướng dẫn: Bạn sẽ nghe 1 câu hỏi hoặc 1 câu miêu tả cùng 3 phương án trả lời. Những câu này không có trong đề thi và chỉ được nghe 1 lần. Bạn hãy chọn đáp án phù hợp nhất cho câu đó rồi tô vào câu tương ứng trên phiếu trả lời.
Ví dụ
Bạn sẽ nghe: Where is the meeting room?
Bạn cũng sẽ nghe: 
(A) To meet the new director.
(B) It's the first room on the right.
(C) Yes, at two o'clock.
Đáp án chính xác cho câu hỏi "Where is the meeting room?" là đáp án (B), "It's the first room on the right," vì vậy (B) là đáp án đúng. Bạn nên tô vào đáp án (B) trên phiếu trả lời.

Một số câu hỏi mẫu
Câu 7
Bạn sẽ nghe: 7. Where's the new fax machine?
Bạn cũng sẽ nghe:
(A) Next to the water fountion.
(B) I'll send a fax tomorrow.
(C) By Wednesday.

Câu 8
Bạn sẽ nghe: 8. How well does Thomas play the violin?
Bạn cũng sẽ nghe:
(A) Sure, I really like it.
(B) Oh, he's a professional.
(C) I'll turn down the volume.

Câu 9
Bạn sẽ nghe: 9. Martin, are you driving to the client meeting?
Bạn cũng sẽ nghe:
(A) Oh, would you like a ride?
(B) Nice to meet you, too.
(C) I thought it went well.

Câu 10
Bạn sẽ nghe: 10. Mariko announced that she's retiring in April.
Bạn cũng sẽ nghe:
(A) How many did you count?
(B) I'm not tired at all.
(C) Right, she's been here twenty-five years.

3. Phần 3: Hội thoại
Hướng dẫn: Bạn sẽ nghe một số đoạn hội thoại giữa 2 người. Bạn sẽ phải trả lời 3 câu hỏi liên quan đến nội dung trong đoạn hội thoại. Hãy chọn đáp án cho mỗi câu hỏi được đánh (A), (B), (C) hoặc (D) rồi tô vào câu tương ứng trong phiếu trả lời. Các đoạn hội thoại sẽ không có trong đề thi và bạn chỉ được nghe 1 lần.
Một số câu hỏi mẫu
Bạn sẽ nghe: Câu hỏi từ 32 đến 34 liên quan đến đoạn hội thoại sau:
(Nữ)               Hello. I'm calling about a coffee machine I purchased from your Web site. It stopped working even though I haven't had it for a long time. I expected it to last much longer than this.
(Nam)            Oh, I’m sorry to hear that. Our warranty covers products for up to a year. Do you know when you bought it?
(Nữ)               I’ve had it for a little over a year, so the warranty has probably just expired. This is so disappointing.
(Nam)            Well, I’ll tell you what we can do. Although we can’t replace it, since you’re a valued customer I can offer you a coupon for forty percent off your next purchase.

Sau đó bạn sẽ nghe: 32. Why is the woman calling?
Bạn sẽ đọc: 32. Why is the woman calling?
(A) To cancel an order
(B) To complain about a product
(C) To redeem a gift card
(D) To renew a warranty

Bạn sẽ nghe: 33. What does the man ask the woman about?
Bạn sẽ đọc: 33. What does the man ask the woman about?
(A) A model name
(B) A brand of coffee
(C) A catalog number
(D) A date of purchase

Bạn sẽ nghe: 34 . What does the man offer to do?
Bạn sẽ đọc: 34 . What does the man offer to do?
(A) Provide a discount
(B) Send a free sample
(C) Extend a warranty
(D) Issue a refund

Bạn sẽ nghe: Câu hỏi từ 41 đến 43 có liên quan đến đoạn hội thoại và bảng sau.
(Nữ)               Larry, we have a new graphic designer starting next month and we’ll need to set her up with a laptop and extra monitor. Can you place orders for those?
(Nam)            Sure. You know our vendor has raised their prices, right?
(Nữ)               Really?
(Nam)            Yes. I just looked at the catalog a few minutes ago, and their current models are more expensive.
(Nữ)               Right. Well, our budget per work area is $1,000 maximum. So let’s order the system with the largest screen that falls within that price.
(Nam)            OK. I’ll take a look at the prices again and place the order.

Screen size System Price
11 inches $799
13 inches  $899
15 inches $999
17 inches $1,099


Sau đó bạn sẽ nghe: 41: What does the woman ask the man to do?
Bạn sẽ đọc: 41. What does the woman ask the man to do?
(A) Order some equipment
(B) Find a new vendor
(C) Repair a laptop
(D) Contact a job candidate           

Bạn sẽ nghe: 42. What problem does the man mention? 
Bạn sẽ đọc: 42. What problem does the man mention?
(A) A designer has left the company.
(B) A supplier has increased its prices.
(C) A computer model has been discontinued.
(D) A departmental budget has been reduced.

Bạn sẽ nghe: 43. Look at the graphic. What size screen will the man order? 
Bạn sẽ đọc: 43. Look at the graphic . What size screen will the man order?
(A) 11 inches
(B) 13 inches
(C) 15 inches
(D) 17 inches

4. Phần 4: Đoạn nghe thông tin
Hướng dẫn: Bạn sẽ nghe một vài đoạn thông tin do 1 người nói. Bạn sẽ phải trả lời 3 câu hỏi liên quan đến nội dung bài nghe. Hãy chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi được đánh (A), (B), (C) hoặc (D) và tô vào câu tương ứng trong phiếu trả lời. Các đoạn nghe này không được in trong đề thi và bạn chỉ được nghe 1 lần.
Các câu hỏi mẫu
Bạn sẽ nghe: Câu hỏi từ 71 đến 73 liên quan đến tin nhắn điện thoại sau.
(Nam)            Hello Mr . Lee, this is Thomas from BKS Auto Shop calling with some information about your car repair. I know we told you that it would take until next week to get the part we ordered, but we got the part early, and I was able to finish the repair. We’re going to be closing for the day in a few minutes, but you’re welcome to come get your car anytime tomorrow. If you need a ride to the shop tomorrow, let me know, and I can arrange one for you.
Sau đó bạn sẽ nghe: 71. What does the speaker say about the repair?
Bạn sẽ đọc: 71. What does the speaker say about the repair?
(A) It is not required.
(B) It has been finished early.
(C) It will be inexpensive.
(D) It is covered by a warranty.

Bạn sẽ nghe: 72. When can the listener pick up his car?
Bạn sẽ đọc: 72. When can the listener pick up his car?
(A) Today
(B) Tomorrow
(C) Next week
(D) In two weeks

Bạn sẽ nghe: 73: What does the speaker offer to do?
Bạn sẽ đọc: 73: What does the speaker offer to do?
(A) Look for a used part
(B) Refund the cost of a charge
(C) Send an invoice
(D Arrange a ride

  • Phần II: Đọc hiểu

Trong phần thi này, bạn sẽ đọc các đoạn văn khác nhau và trả lời một vài loại câu hỏi đọc hiểu khác nhau. Phần thi đọc kéo dài 75 phút. Có 3 phần tất cả và có hướng dẫn cho mỗi phần. Bạn nên trả lời càng nhiều câu càng tốt trong khoảng thời gian cho phép.
Bạn phải tô đáp án vào phiếu trả lời. Không được tô đáp án vào đề thi.

5. Phần 5: Hoàn thành câu
Hướng dẫn: Các câu sau đây bị thiếu 1 từ hoặc 1 cụm từ. Có 4 lựa chọn được cho trong mỗi câu. Hãy chọn đáp án phù hợp nhất để hoàn thành câu. Sau đó hãy chọn phươn án (A), (B), (C) hoặc (D) đúng nhất và tô vào câu tương ứng trong phiếu trả lời.
Một số câu hỏi mẫu
101. Customer reviews indicate that many modern mobile devices are often unnecessarily _______ .
(A) complication
(B) complicates
(C) complicate
(D) complicated


102.  Jamal Nawzad has received top performance reviews _______ he joined the sales department two years ago.
(A) despite
(B) except
(C) since
(D) during


103. Gyeon Corporation’s continuing education policy states that _______ learning new skills enhances creativity and focus.
(A) regular
(B) regularity
(C) regulate
(D) regularly


104. Among _______ recognized at the company awards ceremony were senior business analyst Natalie Obi and sales associate Peter Comeau.
(A) who
(B) whose
(C) they
(D) those


105. All clothing sold in Develyn’s Boutique is made from natural materials and contains no _______ dyes.
(A) immediate
(B) synthetic
(C) reasonable
(D) assumed


6. Phần 6: Hoàn thành đoạn văn
Hướng dẫn: Hãy đọc các đoạn văn sau. Một vài câu bị thiếu 1 từ hoặc 1 cụm từ. Có 4 lựa chọn được cho dưới mỗi câu. Hãy chọn đáp án đúng nhất (A), (B), (C) hoặc (D) để hoàn thành đoạn văn rồi tô vào câu tương ứng trong phiếu trả lời.
Một số câu hỏi mẫu
Câu hỏi từ 131 đến 134 có liên quan đến e-mail sau.

To: Project Leads
From: James Pak
Subject: Training Courses
To all Pak Designs project leaders:
In the coming weeks, we will be organizing several training sessions for 131._______ employees. At Pak Designs, we believe that with the proper help and support from our senior project leaders, less experienced staff can quickly 132._______ a deep understanding of the design process. 133._______ , they can improve their ability to communicate effectively across divisions. When employees at all experience levels interact, every employee’s competency level rises and the business overall benefits. For that reason, we are urging experienced project leaders to attend each one of the interactive seminars that will be held throughout the coming month. 134._______
Thank you for your support .
James Pak
Pak Designs


131. (A) interest
        (B) interests
        (C) interested
        (D) interesting

132. (A) develop
        (B) raise
        (C) open
        (D) complete

133. (A) After all
        (B) For
        (C) Even so
        (D) At the same time

134. (A)  Let me explain our plans for on-site staff training.
        (B)  We hope that you will strongly consider joining us.
        (C)  Today’s training session will be postponed until Monday.
        (D) This is the first in a series of such lectures.

7. Phần 7: Đọc hiểu
Hướng dẫn: Trong phần này bạn sẽ đọc các đoạn văn bản như tạp chí, báo, thư điện tử và tin nhắn. Mỗi đoạn văn hoặc 1 nhóm vài đoạn văn sẽ có vài câu hỏi. Hãy chọn đáp án đúng nhất (A), (B), (C) hoặc (D) rồi sau đó tô vào ô tương ứng trên phiếu trả lời.
Một số câu hỏi mẫu
Câu hỏi 147-148 có liên quan đến bài quảng cáo sau.

Used Car For Sale. Six-year-old Carlisle Custon. Only one owner. Low mileage. Car used to commute short distances to town. Brakes and tires replaced six months ago. Struts replaced two weeks ago. Air conditioning works well, but heater takes a while to warm up. Brand new spare tire included. Priced to sell. Owner going overseas at the end of this month and must sell the car. Call Firoozeh Ghorbani at (848) 555-0132.


147. What is suggested about the car?
(A) It was recently repaired.
(B) It has had more than one owner.
(C) It is very fuel efficient.
(D) It has been on sale for six months.

148. According to the advertisement, why is Ms. Ghorbani selling her car?
(A) She cannot repair the car’s temperature control.
(B) She finds it difficult to maintain.
(C) She would like to have a newer model.
(D) She is leaving for another country.

Câu hỏi 152-153 có liên quan đến chuỗi tin nhắn sau.

152. What is suggested about Mr. Bach?
(A) He has been to Kansai more than once.
(B) He currently works in Beijing.
(C) He is on a business trip.
(D) He works for Fly Right Airlines.

153. At 12:15, what does Mr. Otani mean when he writes, “Sure thing”?
(A)  He has confirmed the arrival time of a flight.
(B)  He is certain he will be able to find a parking place.
(C)  He agrees to wait at the door near the customs area.
(D)  He knows Mr. Bach must pass through customs.

Câu hỏi từ 196 đến 200 có liên quan đến bài quảng cáo, giỏ hàng trực tuyến và thư điện tử sau.


196.  In the advertisement, the word “top” in paragraph 1, line 2, is closest in meaning to
(A) maximum
(B) favorite
(C) important
(D) upper

197. What are Sparky Paints customers advised to do?
(A) Apply an adhesive to color samples
(B) Visit a store to compare paint colors
(C) Adjust the color on their computer monitor
(D) Order samples of several similar colors

198. What is most likely true about order #3397?
(A) It arrived within two business days.
(B) It included an extra sample.
(C) It was shipped in February.
(D) It contained four gallons of paint.

199. Which color does Mr. Phan indicate that he likes?
(A) Caspian Blue
(B) Deep Sea Blue
(C) Stormy Blue
(D) Misty Gray

200. What problem does Mr. Phan mention in his e-mail?
(A) He received the wrong item.
(B) He was charged the wrong price.
(C) The delivery time was too long.

Đáp án:

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7
1. A 7. A 32. B 71. B 101. D 131. C 147. A
2. D 8. B 33. D 72. B 102. C 132. A 148. D
  9. A  34. A 73. D 103. D 133. D 152. C
  10. C 41. A   104. D 134. B 153. C
    42. B   105. B   196. B
    43. C       197. D
            198. A
            199. C
            200. A

Các câu hỏi mẫu trong bài học này được lấy từ cuốn Examinee Handbook (For the updated version of the TOEIC Listening and Reading Test)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×