Các kết thúc số nhiều bất quy tắc (Irregular plural endings)

1. en /ən/
child /tʃaild/ --> children /tʃildrən/ (bọn trẻ)
ox --> oxen (con bò)


2. a /ə/
criterion --> criteria (tiêu chuẩn), phenomenon --> phenomena (hiện tượng), medium --> media (phương tiện truyền thông), curriculum --> curricula (chương trình giảng dạy)
LƯU Ý Một số danh từ chứa on um vẫn thêm s như bình thường, ví dụ: electrons (điện tử), museums (bảo tàng)


3. i /ai/
stimulus
--> stimuli (sự kích thích), cactus --> cacti/cactuses (xương rồng), nucleus --> nuclei/nucleuses (hạt nhân)
LƯU Ý Một số danh từ chứa us vẫn thêm es như bình thường, ví dụ:  choruses (điệp khúc), bonuses (tặng kèm)

4. ae /i:/
formula --> formulae/formulas (công thức)


5. es /i:z/
analysis --> analyses (sự phân tích), crisis --> crises (sự khủng hoảng), hypothesis --> hypotheses (giả thuyết)
 

 
×