Phân biệt Dead, Died, và Death

Dead là tính từ.
Ví dụ:
a dead man (một người đàn ông đã chết)
Mrs McGinty is dead. (Bà McGinty hiện đã chết rồi.)
That idea has been dead for years. (Quan niệm đó từ lâu đã không còn nữa.)

Died là dạng quá khứ đơn và phân từ quá khứ của động từ die
Ví dụ:
Shakespeare died in 1616. (Shakespeare mất vào năm 1616.)
KHÔNG DÙNG: Shakespear dead in 1616.
She died in a car crash. (Cô ấy mất trong 1 vụ tai nạn ô tô.)
KHÔNG DÙNG: She is dead in a car crash.
So far 50 people have died in the fighting. (Cho tới nay đã có 50 người thiệt mạng trong trận đánh.)

Lưu ý dạng V-ing của động từ diedying.

Death là danh từ, mang nghĩa "cái chết, sự chết chóc"
After his death his wife went to live in Canada. (Sau cái chết của anh ta, vợ anh ta đã đến sống ở Canada.)

×